Adatkezelési tájékoztató

1.      BEVEZETÉS

A Darázs Dental Korlátolt Felelősségű Társaságnál és a Veszely Vital Fogorvosi Korlátolt Felelősségű Társaságnál (a továbbiakban külön-külön: „Darázs Dental Kft.” és „Veszely Vital Kft.”; együtt „Rendelő”) elkötelezettek vagyunk pácienseink és partnereink személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk pácienseink jogainak a tiszteletben tartását. A jelen tájékoztatóban foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek tekintjük, a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Darázs Dental Korlátolt Felelősségű Rendelőnk és a Veszely Vital Fogorvosi Korlátolt Felelősségű Rendelőnk, mint közös adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

2.      AZ ADATKEZELŐ KILÉTE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI, BEVEZETÉS

Adatkezelő: Darázs Dental Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5100 Jászberény, Kálvin János utca 1. 1/3.

Cégjegyzékszám: 16-09-008082

Bejegyző bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13385273-2-16.

Telefon:+36-30-897-7297; +36-57-656-840

E-mail:drdarazspeter@gmail.com

 

Adatkezelő: Veszely Vital Fogorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5000 Szolnok, Dózsa György utca 20.

Cégjegyzékszám:16-09-014714

Adószám:24190318-2-16

Telefon: +36-30-897-7297; +36-57-656-840

E-mail:veszely.titkarsag@gmail.com

 

Rendelőnk adatkezelései jogi kötelezettség teljesítésén vagy önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Rendelőnk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Rendelet” / „GDPR”);
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (a továbbiakban: „Eüak. tv.”)

Rendelőnk fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti pácienseit.

Rendelőnk elkötelezett a páciensek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Rendelőnk az alábbiakban ismerteti a tevekénységével kapcsolatos adatkezelési gyakorlatát:

3.     PÁCIENSEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

3.1.  Páciensek személyes adatainak nyilvántartása, betegfelvétel

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a betegfelvétel, a páciensek egészségének megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, egészségi állapotának nyomon követése, tehát a páciensek egészségi állapotának megfelelő ellátásban részesítése, továbbá betegjogok érvényesítésének lehetővé tétele és a páciensekkel való kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:az Eüak. tv. 28. § (1) bekezdésében meghatározott jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt személyes adatok típusa: páciens neve, születési helye és ideje, e-mail címe, TAJ száma, személyi igazolvány száma, telefonszáma.

Az adatok forrása: A pácienssel kapcsolatos minden személyes adatot az érintettől gyűjtjük, amikor az érintett kitölti az Anamnézis adatlapot.

Az adatkezelés időtartama: az Eüak. tv. 30. § (1) bekezdésének megfelelően a Rendelőnk a páciensek személyes adatait tartalmazó egészségügyi dokumentációt – kivéve a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételeket, és az arról készült leleteket – az adatfelvételtől számított 30 évig őrzi meg.

Az Eüak. tv. 30. § (2) bekezdésének megfelelően a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételeket annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.

Az adatszolgáltatás és elmaradásának lehetséges következményei: az adatszolgáltatás a páciensek egészségi állapotának megfelelő ellátás nyújtásához és ezzel kapcsolatban a velük való kapcsolattartás érdekében szükséges, annak elmaradása esetén Rendelőnk a pácienst nem tudja ellátni.

3.2.  Kapcsolatfelvétel, betegjogi panaszkezelés

Az adatkezelés célja: Amennyiben megkeresné Rendelőnket, a https://www.vd-dental.hu/weboldal „kapcsolat” menüpontjában található elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk. A telefonhívásokat nem rögzítjük.

Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont), valamint betegjogi panaszok esetén jogi kötelezettség teljesítése (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 28. §), (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).

A kezelt adatok köre:a kapcsolatot felvevő neve és elérhetősége (címe, telefonszáma és e-mail címe), a megkereső által küldött iratok, a megkeresés leírása.

Az adatkezelés időtartama:páciensé nem vált megkeresések esetén az érintett megkeresésétől számított 6 hónap; páciens panaszok esetén, panasz beérkezésétől számított 5 év (megkeresés és a válasz másolati példánya).

3.3.  A https://www.vd-dental.hu/ honlap adatkezelései

3.3.1.     A vd-dental.hu szerver naplózása

A https://www.vd-dental.hu/honlap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a Rendelőnktől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A honlapon külső szolgáltatóként térkép-információkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

3.3.2.     A https://www.vd-dental.hu/ honlap süti kezelése

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a Rendelőnk vagy a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A honlapon az alábbi sütik kerültek elhelyezésre:

 1. Saját cookie
Süti neve Süti célja      
PHPSESSID Funckionális süti

 

 1. Harmadik feles cookie
Szolgáltató Süti célja      
Google Funckionális süti

 

A süti adatok kezeléséről az adatkezelő a https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu címen ad részletes felvilágosítást.

4.     ADATTOVÁBBÍTÁS

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbi Adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Név Adatfeldolgozói feladat

DentAdmin3 orvosi szoftver

 

Medadmin Kft. (6721 Szeged, Juhász Gyula utca 36. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 06-09-009409)

A páciensadatbázist tartalmazó orvosi szoftvert szolgáltatja.
Betegjogi képviselő Betegjogi panaszok kezelése.

Google Gmail – Google LLC

 

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA (EU – US Privacy Shield tagja)

 

 

 

A páciensek honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteit fogadja.

Tárhely.eu Kft.

 

1144 Budapest, Ormánság utca 4.

A Rendelőnk honlapjának tárhelyét szolgáltatja.
Informatikai szolgáltatók és partnerek Az Adatkezelő informatikai rendszerének karbantartása, akik személyes adatait jelen szabályzat rendelkezéseinek és utasításainknak megfelelően kezelik. Ezek a szolgáltatók informatikai szolgáltatásokat nyújtanak részünkre, melyek pl. honlapunk kezelése és fenntartása érdekében szerver és tárolási szolgáltatást nyújtanak. Tájékoztatjuk, hogy minden általunk igénybe vett szolgáltató az Európai Unión belül található.

5.     TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk a pácienseket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és amennyiben megfelelő (a (GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerinti) jogalap rendelkezésre áll és az adatkezelés egyebekben is megfelel a jogszabályoknak.

6.     AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Rendelőnk és adatfeldolgozóink a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

Rendelőnk a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott fizikai biztonsági, illetve informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Rendelőnk az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Rendelőnk a különböző nyilvántartásaiban papír alapon, illetve elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő szervezési, fizikai biztonsági és technikai megoldásokkal biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Rendelőnk a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, fizikai biztonsági, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Rendelőnk az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Rendelőnk és az adatkezelésben érintett partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Rendelőnk nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Magas kockázat esetén közvetlenül az érintetteket is tájékoztatjuk.

7.     AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogosultságokkal rendelkezik:

 • átlátható tájékoztatás,
 • hozzáféréshez való jog,
 • a helyesbítéshez való jog,
 • a törléshez való jog,
 • az adatkezelés korlátozásához való jog,
 • adathordozhatósághoz való jog, és
 • a tiltakozáshoz való jog,
 • a hozzájárulás visszavonásához való,
 • panasztétel joga, és a
 • bírósághoz fordulás joga.

Tájékoztatjuk, hogy jogai az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatók:

 • emailen: titkarsag@veszelydental.hu

Kérésére – a személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adhatunk tájékoztatást.

7.1.  Átláthatótájékoztatás

Rendelőnk köteles az Ön részére a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást – a GDPR által meghatározott körben – a rendelkezésére bocsátani. E kötelezettségünknek jelen Adatkezelési Tájékoztató által teszünk eleget. Felhívjuk a figyelmét, amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése merülne fel, élhet a hozzáféréshez való jogával.

7.2.  Hozzáféréshez való jog

Tájékoztatást kérhet arra nézve, hogy az kezeljük-e a személyes adatait, és ha igen kérhet egy részletes tájékoztatót,ami tartalmazza azt, hogy

 • milyen okból,
 • milyen adatokat kezelünk,
 • mi a személyes adatok forrása,
 • kivel közöljük a kezelt adatait,
 • mennyi ideig őrizzük meg a kezelt adatokat, illetve
 • ha az adatait nemzetközi adattovábbítás keretében továbbítjuk, az adattovábbítás garanciáiról, valamint
 • ismételt tájékoztatást kap a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól, és arról, hogy panaszával az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.[1]

Amennyiben kéri, ingyenesen átadjuk, Önnek a kezelt személyes adatairól készített másolatot.

A további másolatokérta Rendelőnk az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.[2]

7.3.  Helyesbítéshez való jog

Kérésére a pontatlan (pl. születési dátuma nem helyes, email címe azóta megváltozott, névváltozás következett be stb.) személyes adatát helyesbítjük, kijavítjuk vagy kiegészítjük, azzal, hogy az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot – az adatfelvételt követően – úgy kell kijavítanunk vagy törölnünk, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen. [3]

7.4.  Törléshez való jog

Kérheti, hogy késedelem nélkül töröljük a kezelt személyes adatait, ha

 • az adatkezelés célja már nem indokolja az adatai kezelését,
 • az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és visszavonja a hozzájárulását (és nincsen más jogalapja az adatkezelésnek),
 • tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • amennyiben jogellenesen kezeltük az adatait, vagy
 • az adatok törlése jogszabály alapján kötelező.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való joggyakorlása céljából; a Rendelőnket terhelő jogi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.[4]

7.5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben él ezzel a jogával és korlátozásnak van helye, ez esetben kizárólag tárolhatjuka személyes adatait, azonban azokon egyéb műveleteket nem végezhetünk (pl. nem továbbíthatjuk másnak, nem rendszerezhetjük őket) – kivéve, ha ezen műveletek végzéséhez hozzájárul vagy jogi kötelezettségünk a teljesítésük.

Mikor kerülhet sor e jog érvényesülésére?

 • Ha Ön vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát, arra az időre, amíg megvizsgáljuk, hogy valóban pontatlanok-e az adatok.
 • Amennyiben jogellenesen kezeljük a személyes adatait, azonban Ön kéri, hogy ne töröljük, hanem zároljuk őket.
 • Ha már nincsen szükségünk az Ön adataira, azonban Ön kéri, hogy tároljuk az adatokat mert pl. egy későbbi joga érvényesítéséhez szüksége van rá.
 • Ha tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapítjuk, hogy a Rendelőnk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Minden esetben előzetesen tájékoztatjuk Önt, ha a fent említett esetekben az adatkezelés korlátozását feloldjuk (mert például a pontatlan adatai helyesbítésre kerültek, vagy korlátozás iránti kérelmét elutasítottuk).[5]

7.6.  Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán alapul vagy szerződés teljesítése érdekében szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa a Rendelőnk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.[6]

7.7.   Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés a Rendelőnk jogos érdekén alapul. Tiltakozása esetén a személyes adatait csak akkor kezeljük tovább, amennyiben kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Tájékoztatjuk, hogy Rendelőnk személyes adatait nem Rendelőnk jogos érdeke alapján kezeli.

7.8.  Eljárási szabályok

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Rendelőnk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjaÖnt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem összetettsége és a kérelmek száma figyelembevételével szükség esetén, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk.

Amennyiben kérelmét elektronikus útonnyújtotta be, Rendelőnk elektronikus úton adja meg Önnek a tájékoztatást (kivéve, ha másként kéri).

Amennyiben a kérelme alapján Rendelőnk nem tesz intézkedéseket, ennek okairól és arról, hogy panaszt nyújthat bea NAIH-nál és élhet bírósági jogorvoslatijogával késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk.

Tájékoztatjuk, hogy Rendelőnk a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Amennyiben a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Rendelőnk észszerű mértékű díjat számolhatunk felaz adminisztratív költségekért vagy megtagadhatja a kérelme alapján történő intézkedést.

A személyes adatai helyesbítésről, törlésről vagy az adatkezelés korlátozásról Rendelőnk minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatait közöltük (kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul). Kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

7.9.  Kártérítés és sérelemdíj:

Rendelőnk az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével Önnek okozott kárt megtéríti. A személyiségi jogának megsértése esetén a Polgári törvénykönyv rendelkezései szerint sérelemdíjat követelhet.[7]

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai kezelése során, Rendelőnk által igénybe vett adatfeldolgozó által okozott kárért is a Rendelőnk felelős. Rendelőnk abban az esetben mentesül e felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Rendelőnk nem téríti meg a kárt és nem követelhet sérelemdíjat annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

7.10.     Jogorvoslat

7.10.1.  PanaszRendelőnknél

Amennyiben úgy érzi, hogy Rendelőnk megsérti személyes adatok védelméhez fűződő jogait, panaszát az alábbi e-címen küldheti meg, aki azt egy hónapon belülköteles megválaszolni.

Név és e-mail cím: titkarsag@veszelydental.hu

7.10.2.  Bírósághoz fordulás joga

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogai gyakorlása során jogsérelem éri (pl. a fenti jogait nem tudta érvényesíteni, nem kapott tájékoztatást az adatkezelésről stb.[8])pert indíthata lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékelőtt a Rendelőnkkel szemben A bíróság az ügyben soron kívül jár el. .[9]Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.[10]

7.10.3.  Adatvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogai gyakorlása során jogsérelem ériválasztása szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat.

A hatóság elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: http://www.naih.hu

[1]GDPR 15. cikk (1) bek.

[2]GDPR 15. cikk (3) bek.

[3]GDPR 16. cikk; Eüak. tv. 31.§ (1) bek.

[4]GDPR 17. cikk

[5]GDPR 18. cikk

[6]GDPR 20. cikk

[7]Ptk. 2:52. §

[8]2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bek.

[9]2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 22. § (1), (3) bek.

[10]1990. évi XCIII. törvény – az illetékekről 57. § (1) bek. o) pont

Ugrás az oldal tetejére